Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk van verhuisbedrijf Pro-Moverz, gevestigd te ’s-Gravenhage en in het navolgende aangeduid als “Pro-Moverz”.
2. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voorzover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

1. Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden worden eerst door schriftelijke bevestiging van Pro-Moverz bindend.
2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de verhuisovereenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Pro-Moverz bindend.
3. Pro-Moverz is niet aansprakelijk voor ontstane kosten als gevolg van het afwijken van de in de overeenkomst vastgelegde afspraken tussen Pro-Moverz en de wederpartij.

ARTIKEL 3: OFFERTE EN AANBIEDINGEN

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Pro-Moverz zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft Pro-Moverz het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

Ter uitvoering van hetgeen is overeengekomen, is Pro-Moverz bevoegd derden in te schakelen.

ARTIKEL 5: WERKZAAMHEDEN EN TERMIJNEN

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen kunnen de opgegeven termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn verricht, nooit als fatale termijn beschouwd worden.
2. Bij het verrichten van werkzaamheden in gedeelten mag Pro-Moverz elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwen.
3. Indien tijdens de uitvoering van de door Pro-Moverz aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan Pro-Moverz niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft Pro-Moverz het recht te vorderen dat de aan Pro-Moverz verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Pro-Moverz heeft dan recht op volledige vergoeding van de reeds door Pro-Moverz verrichte werkzaamheden.
4. Pro-Moverz is gerechtigd om de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij. Pro-Moverz stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij Pro-Moverz in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
5. Indien de wederpartij ook na verloop van de door Pro-Moverz gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van één maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft Pro-Moverz het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
6. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de bedongen prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
7. Pro-Moverz is bevoegd om ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid te verlangen, alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken.

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de wederpartij ervoor te zorgen dat:
A. Pro-Moverz op de hoogte is van alle voorwerpen e.d. van technische aard, waarvoor door de fabrikant aan de wederpartij speciale vóór de aanvang van het vervoer te treffen beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt;
B. Pro-Moverz op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht;
C. Pro-Moverz op de hoogte is van andere zaken die voor de uitoefening van de te verrichten werkzaamheden van belang zijn om te weten;
D. Pro-Moverz zijn werkzaamheden onbelemmerd kan verrichten;
E. Pro-Moverz op de hoogte is van alle voorwerpen van bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften van binnen- en/of buitenlandse instanties (o.a. voorwerpen van edelmetaal, edelstenen, kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen, vuurwapens e.d.);
F. Pro-Moverz op de hoogte is van alle gevaarlijke voorwerpen en/of producten als bedoeld in de Wet Vervoer van gevaarlijke Stoffen. Pro-Moverz heeft het recht om deze gevaarlijke voorwerpen en/of producten te zijner keuze niet te verhuizen c.q. te vervoeren c.q. op ieder tijdstip en elke plaats ongevaarlijk te (laten) maken danwel te (laten) vernietigen c.q verwijderen op kosten van de wederpartij;
G. Pro-Moverz op de hoogte is van alle voorwerpen e.d. waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging van de zaken oplevert;
H. Pro-Moverz tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer van materialen en hulpmiddelen;
I. De eventueel benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) aanwezig zijn;
J. Pro-Moverz kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie -zoals elektriciteit – e.d. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij.
2. Indien niet tijdig aan voornoemde verplichtingen is voldaan, zijn de kosten in verband met opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden voor rekening van de wederpartij.
3. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines die Pro-Moverz tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.

ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN VAN PRO-MOVERZ

1. Pro-Moverz is verplicht de zaken op de schriftelijk overeengekomen bestemmingsplaats af te leveren in de staat waarin de zaken aan hem ter verpakking of demontage, dan wel in de staat waarin zij aan hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld.
2. Pro-Moverz zal de werkzaamheden zoveel mogelijk zonder vertraging verrichten.
3. De verplichtingen van Pro-Moverz die voortvloeien uit de verhuisovereenkomst zullen zijn beëindigd, zodra de zaken op de schriftelijk overeengekomen bestemmingsplaats zijn afgeleverd.
4. Pro-Moverz wijst de wederpartij erop dat:
A. de wederpartij Pro-Moverz kan verzoeken – door dit aan te kruisen op de offerte danwel na schriftelijk verzoek – om voor rekening van de wederpartij een afzonderlijke verzekering af te sluiten die de risico’s dekt waarvoor Pro-Moverz niet aansprakelijk is en overhandigt aan de wederpartij de daartoe geëigende informatie;
B. de wederpartij, schriftelijk en tegen een vergoeding, het bedrag van een bijzonder belang bij de aflevering kan vaststellen voor het geval van verlies of beschadiging van de zaken en voor overschrijding van een overeengekomen termijn van aanvang of einde van de verhuizing.

ARTIKEL 8: MEER- EN MINDERWERK

1. Meerwerk dient schriftelijk tussen Pro-Moverz en de wederpartij overeengekomen te worden. Meer of minderwerk zal bij de wederpartij in rekening gebracht worden dan wel verrekend worden met het factuurbedrag.
2. Onder meerwerk wordt in deze voorwaarden verstaan de op schriftelijk verzoek van de wederpartij door Pro-Moverz te verrichten werkzaamheden welke niet uitdrukkelijk schriftelijk bij het sluiten van de overeenkomst zijn overeengekomen. Onder minderwerk wordt verstaan bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen werkzaamheden ten aanzien waarvan Pro-Moverz en de wederpartij later overeenkomen dat deze werkzaamheden niet door Pro-Moverz zullen worden verricht.

ARTIKEL 9: PRIJZEN EN TARIEVEN

1. Alle prijzen zijn berekend op basis van vooraf overeengekomen tarieven en werkzaamheden.
2. Alle prijzen en tarieven worden jaarlijks per 1 juli gecorrigeerd met het door het CBS gepubliceerde inflatiepercentage.

ARTIKEL 10: OVERNAME EN/OF OPKOPEN INBOEDEL

1. De in de offerte vastgestelde prijzen voor het overnemen van inboedel zullen in overleg bepaald worden.
2. Pro-Moverz behoudt het recht om de af te voeren inboedel in eigendom te nemen. Pro-Moverz is dan gerechtigd deze te verkopen, doneren, etc.

ARTIKEL 11: RECLAMES/RETOURZENDINGEN

1. De wederpartij is verplicht direct bij het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare gebreken e.d. worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van Pro-Moverz te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij Pro-Moverz binnen drie dagen na beëindiging van de werkzaamheden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan Pro-Moverz.
4. Indien bovengemelde reclame niet binnen de hierboven bedoelde termijn aan Pro-Moverz is kenbaar gemaakt, worden de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. Pro-Moverz dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
7. Schade aan de inboedel die geringer is dan of gelijk is aan € 150 is voor rekening van de klant, voor schade aan de inboedel groter dan € 150 kan Pro-Moverz voor het volledige schadebedrag aansprakelijk worden gesteld. Aansprakelijkheid van Pro-Moverz beperkt zich tot de netto prijs van de uitgevoerde werkzaamheden zoals gesteld in artkel 12 lid 2.
8. Herstel van beschadigingen of vervanging van gedeeltelijk verloren gegane dan wel vermiste goederen mag eerst plaatsvinden, nadat tussen de klant en Pro-Moverz overeenstemming is bereikt over het bedrag van de schade of nadat de schade voldoende is gedocumenteerd.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE

1. Pro-Moverz kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voorzover deze aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of andere derden die Pro-Moverz bij de uitoefening van zijn werkzaamheden inschakelt.
2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Pro-Moverz – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Pro-Moverz nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voorzover de schade gedekt wordt door een door Pro-Moverz gesloten aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.
4. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Pro-Moverz tot vergoeding van de vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
B. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is dat niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen Pro-Moverz tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.
5. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is, dat niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt Pro-Moverz de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
6. De wederpartij verliest diens rechten jegens Pro-Moverz, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Pro-Moverz tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voorzover voormelde schade is ontstaan door nalatigheid en grove schuld van de wederpartij, zoals:
A. schade die is ontstaan door incorrect handelen met goederen en apparatuur door de wederpartij
B. schade die is ontstaan door fouten c.q. onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Pro-Moverz zijn verschaft en/of voorgeschreven;
C. schade die is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan Pro-Moverz.

ARTIKEL 13: BETALING

1. De wederpartij dient, na de door Pro-Moverz verrichte werkzaamheden, op de overeengekomen manier te betalen.
2. Indien de betaling anders dan à contant zal plaatsvinden, dient betaling binnen 14 dagen te geschieden, ook indien de zaken conform artikel 5 zijn opgeslagen.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de overeengekomen termijn niet volledig is betaald:
A. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;
B. zal de wederpartij aan Pro-Moverz een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
C. heeft Pro-Moverz het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Pro-Moverz zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
D. heeft Pro-Moverz het recht om het te innen bedrag uit handen te geven aan een incassobureau.
4 Ter keuze van Pro-Moverz kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
5 Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is het Pro-Moverz bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Pro-Moverz het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
6 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7 A. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op Pro-Moverz heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 15: OVERMACHT

1. Ingeval nakoming van datgene waartoe Pro-Moverz krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Pro-Moverz, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Pro-Moverz, is Pro-Moverz gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Pro-Moverz tot aan dat moment te voldoen.
2. Als niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Pro-Moverz, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
3. Ingeval de wederpartij in gebreke mocht blijven om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contact aan Pro-Moverz verschuldigd is, meteen en volledige opeisbaar.

ARTIKEL 16: ANNULERING/ONTBINDING

1. A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
2. Annulering door de wederpartij dient schriftelijk te geschieden, is slechts mogelijk indien Pro-Moverz daarin toestemt en vindt plaats met inachtneming van het volgende:
A. bij annulering tot 8 dagen voor de verhuisdatum is de wederpartij ten hoogste 50% van de verhuisprijs of schatting hiervan aan Pro-Moverz verschuldigd;
B. bij annulering binnen 8 dagen voor de overeengekomen verhuisdatum is de wederpartij ten hoogste 75% van de verhuisprijs of schatting hiervan aan Pro-Moverz verschuldigd;
C. bij annulering op da dag van de verhuizing zelf is de wederpartij de volledige verhuisprijs of schatting hiervan aan Pro-Moverz verschuldigd.
3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Pro-Moverz ter zake.
4. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

1. Op de tussen Pro-Moverz en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Pro-Moverz de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Pro-Moverz is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR BEWAARNEMING VAN GOEDEREN

Het bepaalde in de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden is onverkort van toepassing. Bij strijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene Bepalingen en het bepaalde in de Specifieke Bepalingen en/of bij uitdrukkelijk afwijken van het bepaalde in de Algemene Bepalingen, prefereert het bepaalde in de Specifieke Bepalingen.

ARTIKEL 1: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

1. Bewaarneming kan in een aparte bewaarnemingsovereenkomst of in combinatie met de werkzaamheden in de verhuisovereenkomst worden overeengekomen.
2. Bij bewaarneming zal door Pro-Moverz een inventarisatielijst worden opgemaakt van alle in bewaarneming gegeven zaken, waarbij door de wederpartij zo mogelijk de opgegeven waarde van de goederen wordt aangegeven.
3. Pro-Moverz heeft het recht om zaken die ongeschikt zijn voor de bergplaats te weigeren. In ieder geval worden niet in bewaring genomen: aan bederf onderhevige zaken, levensmiddelen, brandstoffen, ontplofbare stoffen en wapens.
4. De wederpartij kan de bewaarnemingsovereenkomst annuleren. Bij annulering binnen 7 dagen voor de begindatum van de bewaarneming bedraagt de schadevergoeding ten hoogste het bewaarloon van een maand.
5. Tussentijds opzeggen van de bewaarnemingsovereenkomst is mogelijk met een opzegtermijn van één maand. De wederpartij dient de zaken voor het verstrijken van de opzegtermijn te hebben afgehaald tegen betaling van nog niet voldaan bewaarloon.
6. Na het verstrijken van de opzegtermijn liggen de in bewaring gegeven zaken bij Pro-Moverz voor rekening en risico van de wederpartij met dien verstande, dat de verplichting tot het betalen van het overeengekomen bewaarloon blijft doorlopen tot het moment dat de zaken zijn afgehaald danwel zijn verkocht of vernietigd.

ARTIKEL 2: BETALINGEN

1. Het bewaarloon en eventuele andere uit de bewaarnemingsovereenkomst voortvloeiende kosten moeten steeds per tussen de partijen schriftelijk overeengekomen periode worden betaald.
2. Alle kosten die de wederpartij aan Pro-Moverz is verschuldigd moeten voor teruggave van de zaken zijn voldaan. Pro-Moverz heeft het recht van terughouding op de in bewaring genomen zaken totdat de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan ter zake van de gesloten (bewaarnemings) overeenkomst.
3. Als de betalingsachterstand van de wederpartij meer dan 6 maanden bedraagt, gerekend vanaf de oorspronkelijke betalingsdatum, of deze betalingsachterstand de dagwaarde van de in bewaring genomen zaken inclusief kosten van verkoop of ruiming overtreft, verkrijgt Pro-Moverz het recht de overeenkomst op te zeggen en tot openbare verkoop van de zaken over te gaan:
A. als Pro-Moverz de wederpartij, via een aangetekend schrijven gesommeerd heeft alsnog te betalen en;
B. als Pro-Moverz de wederpartij bij deurwaardersexploit nogmaals heeft gemaand de verschuldigde kosten te voldoen. In het exploit dient vermeld te worden dat Pro-Moverz tot openbare verkoop zal overgaan als de genoemde termijn is verstreken.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

Pro-Moverz is, mits hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan en behoudens tegenbewijs, niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:
A. schade aan of verlies van de in bewaring genomen zaken indien de schade of het verlies voortkomt uit eigen gebrek of eigen bederf van deze zaken;
B. schade aan zaken die niet door Pro-Moverz of zijn personeel zijn ingepakt, verpakt of uitgepakt en die niet te wijten is aan handelingen van Pro-Moverz en/of zijn personeel;
C. schade veroorzaakt door het uitlopen van vloeibare stoffen uit lampen, flessen, vaten, e.d.;
D. schade aan elektrische, elektronische en mechanische apparatuur, uurwerken, barometers voorzover de schade uitsluitend samenhangt met de aard of de staat van de betrokken zaak;
E. het aflopen van de folie van spiegels of de beschadiging daarvan;
F. schade aan de zaken zoals door mot, houtworm of roest mits de overeengekomen zorgmaatregelen zijn uitgevoerd;
G. schade die voortvloeit uit de aard van de in bewaring genomen zaken zelf, mits de overeengekomen zorgmaatregelen zijn uitgevoerd;
H. schade als gevolg van het verloren gaan van sleutels van zaken, tenzij deze aan Pro-Moverz en/of zijn personeel werden overhandigd en hiervan blijkt uit de inventarisatielijst;
I. schade als gevolg van het verloren gaan van zaken zoals bankpapier, munten en penningen, geldswaardige papieren, edele metalen, edelgesteente, parels, documenten en postzegelverzamelingen als niet uit de inventarisatielijst een en ander door de wederpartij en Pro-Moverz ondertekend document blijkt dat deze zaken daadwerkelijk in bewaring zijn gegeven.

ARTIKEL 4: VERZEKERINGEN

1. Pro-Moverz is verplicht verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheidsrisico’s uit hoofde van de wet en deze algemene voorwaarden.
2. Pro-Moverz wijst de wederpartij erop dat, teneinde verzekerd te zijn tegen de risico’s waarvoor Pro-Moverz niet aansprakelijk is:
A. de wederpartij zijn eigen inboedelverzekering gedurende de bewaarneming dient over te schrijven naar het adres van de bergplaats danwel;
B. de wederpartij een tijdelijke opslagverzekering voor de bewaarnemingsperiode van de zaken dient af te sluiten.